Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)

Przetwarzanie danych osobowych (RODO)

1. Postanowienia ogólne

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez „STOBRA” Jakub Krawczuk jako Sprzedawcę.

Użyte w dalszej części niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży określenia oznaczają:

Sprzedawca – „STOBRA” Jakub Krawczuk z siedzibą w Krakowie przy ulicy Zabłocie 39;
Kupujący – podmiot będący drugą stroną umowy sprzedaży (kontrahent „STOBRA” Jakub Krawczuk)
Strony - Sprzedawca i Kupujący;
Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) – niniejsze „Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez „STOBRA” Jakub Krawczuk z siedzibą w Krakowie”;
Towar – przedmioty handlowe sprzedawane przez „STOBRA” Jakub Krawczuk w ramach umowy z kontrahentem.

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży są kompletnym i jedynym uregulowaniem umownym wiążącym Strony w zakresie sprzedaży towarów. Tym samym, strony wyłączają stosowanie jakichkolwiek innych postanowień umownych. Wszelkie inne uregulowania (warunki ogólne itp.) stosowane przez Kupującego nie mają zastosowania.

Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.


2. Przetwarzanie danych osobowych


Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Stobra Jakub Krawczuk z siedzibą w Krakowie przy ulicy Zabłocie 39. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy: tel. 502-135-735 lub mail: biuro@stobra.pl .
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia.
Informujemy, że posiadają Państwo prawo do dostępu, sprostowania, zmiany, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

3. Oferta i ceny

Sprzedawca przedstawia Kupującemu Ofertę na produkty lub usługi w formie pisemnej za pośrednictwem środków teleinformatycznych lub pocztą na adres siedziby Kupującego. W przypadku ofert na produkty standardowe, będące na stałe w ofercie Sprzedawcy, dopuszczalne jest składanie ofert ustnych.

Czas ważności oferty jest ustalany indywidualnie dla każdej oferty. Jeżeli czas ważności nie został ustalony, domyślnie wynosi on 14 dni od daty sporządzenia oferty.

Ceny podawane przez sprzedającego są cenami netto, chyba że ustalono inaczej.

Przy braku indywidualnego ustalania ceny, obowiązują ceny katalogowe.

W przypadku zamówień dokonanych poprzez aukcje, sklep internetowy lub ogłoszenia realizowane przez Sprzedającego, obowiązuje cena podana na stronie internetowej aukcji, sklepu internetowego lub w ogłoszeniu. Ceny podane w Internecie przez innych dostawców, nie są wiążące dla Sprzedawcy.

W przypadku indywidualnego ustalenia ceny, Sprzedawca zobowiązuje się do jej utrzymania w terminie do 14 dni od daty ustalenia ceny.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych kosztów, zmiany zakresu prac lub zamówienia lub wystąpienia czynników losowych.

4. Zawarcie umowy

Zawarcie umowy handlowej następuje z chwilą potwierdzenia chęci dokonania zakupu przez Kupującego w formie:
pisemnej, na adres korespondencyjny Sprzedawcy,
pisemnej na adres mailowy Sprzedawcy,
pisemnej na numer faksu Sprzedawcy,
ustnej, przez telefon podany na stronie Sprzedawcy (dotyczy produktów znajdujących się na stałe w ofercie Sprzedawcy),
ustnej w siedzibie Sprzedawcy,
poprzez zakup w sklepie internetowym,
poprzez zakup na aukcji internetowej.

5. Odstąpienie lub zmiana warunków umowy

Wszelkie zmiany w zawartych umowach następować mogą z zachowaniem formy, w jakich zostały zawarte lub formy pisemnej.

Na zmianę warunków umowy zgodę musi wyrazić Sprzedający.

Zwrotowi podlegają jedynie produkty stanowiące standardową ofertę Sprzedającego. Wszelki przedmioty zmodyfikowane lub wykonane według indywidualnego zlecenia Kupującego nie podlegają zwrotowi.

6. Zwrot towaru

Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W tym celu przed upływem 14 dni od otrzymania towaru, należy skutecznie poinformować Sprzedawcę o decyzji rezygnacji z zakupu i odesłać zakupiony towar.

Zwracany towar należy odesłać na adres Siedziby Sprzedawcy w ciągu 14 dni od daty poinformowania Sprzedającego o chęci zwrotu towaru.

Adres do zwrotów:
Stobra Jakub Krawczuk
ul. Zabłocie 39
30-701 Kraków

Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu kosztów zakupu w terminie do 14 dni. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem kosztów do momentu otrzymania z powrotem towaru, lub otrzymania potwierdzenia o jego nadaniu.

Sprzedawca nie zwróci pieniędzy, jeżeli towar będzie nosił ślady użytkowania lub będzie posiadał uszkodzenia mechaniczne powstałe nie z winy Sprzedającego.

Sprzedawca nie zwróci pieniędzy, jeżeli towar nie będzie zapakowany w oryginalne opakowanie.

Zwrot zakupionego towaru odbywa się na koszt kupującego.

7. Dostawa

Sprzedawca dokonuje wszelkich wysyłek za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Koszt wysyłki jest ustalany indywidualnie.

Kupujący ma obowiązek sprawdzić stan i zawartość przesyłki w obecności kuriera.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń w transporcie lub niezgodności towarów z ofertą, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Sprzedającego.

Potwierdzeniem uszkodzeń powstałych w transporcie lub braków w zawartości przesyłki może być tylko i wyłącznie protokół spisany w obecności kuriera.

W przypadku braku protokołu, Sprzedający ma prawo do odmowy naprawienia szkody.

8. Gwarancja

Sprzedający udziela 12 miesięcy gwarancji na dostarczone towary.

Podstawą reklamacji jest podbita gwarancja wraz z dowodem zakupu, lub faktura zakupu zawierająca dane Klienta.

W przypadku uszkodzenia lub awarii, Kupujący musi odesłać na adres Sprzedawcy towar wraz z dokładnym opisem usterki. W przypadku braku opisu usterki, Sprzedawca ma prawo do obciążenia Kupującego kosztami diagnostyki.

Sprzedawca odbierze na własny koszt towar tylko w oryginalnym opakowaniu. W przypadku braku oryginalnego opakowania, Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w transporcie oraz nie pokrywa kosztów transportu od i do Kupującego.

Sprzedawca zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego towaru w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych. Czas ten może ulec wydłużeniu w przypadku braku dostępności części zamiennych. W przypadku wydłużenia czasu naprawy Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania kupującego o zaistniałym fakcie i określenia przybliżonego czasu naprawy.

W przypadku 5 kolejnych napraw, jeśli towar w dalszym ciągu będzie posiadał wady, na życzenie Kupującego, Sprzedawca wymieni towar na nowy. W przypadku braku możliwości wymiany towaru na nowy sprzedawca zobowiązuje się do wymiany towaru na inny, posiadający takie same lub wyższe parametry niż towar uszkodzony.

Gwarancji nie podlegają elementy eksploatacyjne oraz uszkodzenia powstałe na skutek transportu lub niewłaściwego użytkowania.

Wszelkie modyfikacje wykonane przez Kupującego powodują utratę gwarancji.

Wszelkie naprawy wykonane poza autoryzowanym serwisem producenta powodują utratę gwarancji.

Zastosowanie nieoryginalnych części, akcesoriów lub elementów powoduję utratę gwarancji.

9. Prawo własności

Sprzedawca zastrzega, że prawo własności sprzedawanego towaru przejdzie na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny na rzecz Sprzedawcy. W przypadku połączenia lub pomieszania rzeczy strony stają się współwłaścicielami całości.

Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego z chwilą wydania towaru a w przypadku powierzenia towaru przewoźnikowi z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, niezależnie od tego kto ponosi koszty transportu.

10. Postanowienia końcowe

W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

W przypadku stwierdzenia nieważności któregokolwiek z postanowień Ogólnych Warunków Sprzedaży, pozostałe zapisy pozostają w mocy.

Strony deklarują chęć polubownego rozwiązania wszelkich sporów. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporów na drodze polubownej, spory rozstrzygnięte zostaną przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.